info@rtcprinsenbeek.nl

Uitnodiging ALV 2022

De rijwiel en tourclub van Prinsenbeek

Uitnodiging ALV 2022

Voor : Alle Leden van Rijwiel en Toer Club Prinsenbeek
Datum : Maandag 11 April 2022
Plaats : Marktzicht
Aanvang : inloop 20:00, aanvang 20:30

Agenda:

 1. Opening 20.30 uur
 2. Welkomstwoord door de voorzitter
 3. Notulen van de vorige ALV van 21 juni 2021
 4. Verslag van de Secretaris over het afgelopen jaar 2021
 5. Verslag van de Penningmeester over het afgelopen jaar 2021
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie
 7. Benoeming van een nieuwe Kascontrolecommissie
 8. Bestuurswisselingen
  Aftredend en herkiesbaar: Paul Dekker, Gerard van der Linden
  Aftredend en niet herkiesbaar: Marleen Kousemaker
  Het bestuur draagt een nieuw bestuurslid voor: Sanne van Helmond is bereid
  gevonden zitting te nemen in het bestuur.
  Volgens de statuten mag elk lid zich verkiesbaar stellen voor het bestuur.
  Je dient dat kenbaar te maken aan één van de bestuursleden, minimaal een uur
  voor aanvang van de ALV
 9. Fietsprogramma 2022 met: Jubileum, Weekend Soest
 10. Rondvraag

Met vriendelijke groet,
Bestuur RTC Prinsenbeek